3800 Poppleton - Troy, Michigan - $1,450,000 USD

Troy, Michigan

2915 Turtle Pond - Bloomfield Hills, Michigan - $3,250,000 USD

Bloomfield Hills, Michigan

965 E Glengarry - Bloomfield Village, Michigan - $2,150,000 USD

Bloomfield Village, Michigan

4747 Old Orchard - Orchard Lake Village, Michigan - $5,950,000 USD

Orchard Lake Village, Michigan

triangle-down